?? face masks for wildfire smoke n95 or n100 n95 mask buy cheap n95 mask from banggood
ferro alloys metal
scholz group

firmam?z scholz, alman t¨ırk ortak yat?r?mlar?yla ; t¨ırkiyeĦŻde ferroalloys entegre ?irketini de y?netimine katarak atik y?netimi faaliyetlerini y¨ır¨ıtmektedir. scholz ag yar?m as?rl?k tecr¨ıbesiyle ?zellikle demir ve demir d??? metallerin geri d?n¨ı?¨ım ve lojistik alanlar?nda d¨ınyada sekt?r¨ın lider kurumlar aras?nda yerini alm?? 7 k?tada 50 den fazla ¨ılkede faaliyetlerini s¨ırd¨ırmekte olup 2014 y?l?nda toyota tsusho corporation (ttc), nagoya/ japan firmas?yla ortakl?k yapm??t?r. kaliteli hizmet bizim i?in en ?nemli ?nceliktir. bu nedenle, tedarik?ilerimizin uluslararas? kar??la?t?rmalar yaparak s¨ırekli iyile?memizi sa?lamalar?na daima a??kt?r. ?irketimiz sa?lam bir mali duruma sahiptir ve iyi bir uluslararas? varl??? vard?r.

neler yapiyoruz?

at?k y?netimi ve sekt?r yelpazemiz

at?k y?netim alan?nda uzun bir zamana dayanan deneyimimiz, ulusal ve uluslararas? k¨ıresel a?da geni? ba?lant?lar?m?z ile toplama, ta??ma, geri kazan?m, geri d?n¨ı?¨ım ve bertaraf konusunda kapsaml? hizmet yelpazesi sunmakla birlikte m¨ı?terilerimize ?zelle?tirilmi? ve de?er olarak optimize edilmi? ??z¨ımler sunabiliyoruz.

hedef m¨ı?terilerimiz

?e?itli sanayi, ticari ve end¨ıstriyel m¨ı?teriler, belediye ve ?zel at?k bertaraf ?irketleri, ve servis sa?lay?c?lar?n? kapsar. ¨ıretici, distrib¨ıt?r, yan sanayi, kurumsal son kullan?c? firmalar, geri d?n¨ı?¨ım firmalar?d?r. a??rl?kl? alanlar?m?z ise; demir ?elik mamulleri ¨ıretimi, otomotiv ve otomotiv yan sanayi ¨ıretimi, elektrik ve elektronik, hizmet, lojistik sekt?rleri ve belediyelerdir.

geri d?n¨ı?¨ım s¨ıreci

  • toplama
  • s?n?flama
  • de?erlendirme
  • kazand?rma

de?erlendirilebilir at?klar, olu?tuklar? yerde ayr?larak biriktirilir.

kayna??nda ayr? toplanan at?klar, cam, metal-plastik ve ka??t baz?nda s?n?fland?r?l?r.

at?klar, fiziksel ve kimyasal de?i?imler ge?irerek yeni bir malzeme olarak ekonomiye geri d?ner.

geri d?n¨ı?t¨ır¨ılen ¨ır¨ın, yeni bir malzeme olarak kullan?ma sunulur. ekonomiye kazand?r?l?r.

kurulmu? yada kurulacak olan sanayi tesislerinin at?k y?netim sistemi ve geri d?n¨ı?¨ım sekt?r¨ınde faaliyet g?steren kurulu?lar?n ?evre konusunda ulusal ve global standartlar? yakalamak zorundad?r.

scholz

telefon:+90 224 261 30 21faks:+90 224 261 30 24email:Is A N95 Readres:dosab mustafa karaer cad. no: 34
16369 osmangazi / bursa

ferro alloys

telefon:+90 224 261 30 21faks:+90 224 261 30 24email:N95 Mask Venturaadres:ala?ar b?lgesi 1. ala?ar cad. no:3/1
16369 osmangazi / bursa
ferro alloys metal ? 2018 - N95 Vsas
Better Than N95

What Are N95 Masks, Nj CoronavirusCovert Gatherings May Soon Cost Attendees Too, Face Masks For Wildfire Smoke N95 Or N100 Masks for Sale 2020, Welcome to Buy Face Masks For Wildfire Smoke N95 Or N100 Online. We offer Masks Face Masks For Wildfire Smoke N95 Or N100 Shoes Outlet Online, We'Re So Sure You'Ll Love Kissdate ,Disposable Face Masks Black Surgical Masks Amazon.Com,Amazon.Com: Surgical Masks.,Disposable Face Masks Blac. Face Masks For Wildfire Smoke N95 Or N100 Sale, Top quality Masks Face Masks For Wildfire Smoke N95 Or N100 Wholesale from Hong Kong, enjoy more 68% discount off here, and get free shipping with Masks . We'Re So Sure You'Ll Love Kissdate ,Disposable Face Masks Black Surgical Masks Amazon.Com,Amazon.Com: Surgical Masks.,Disposable Face Masks Blac. What Is N95 Mask Fitting We'Re So Sure You'Ll Love Kissdate ,Disposable Face Masks Black Surgical Masks Amazon.Com,Amazon.Com: Surgical Masks.,Disposable Face Masks Blac, Humoral Immune Response Of The Bovine Fetus To In Utero, We'Re So Sure You'Ll Love Kissdate ,Disposable Face Masks Black Surgical Masks Amazon.Com,Amazon.Com: Surgical Masks.,Disposable Face Masks Blac, We'Re So Sure You'Ll Love Kissdate ,Disposable Face Masks Black Surgical Masks Amazon.Com,Amazon.Com: Surgical Masks.,Disposable Face Masks Blac, Wholesale Sars Coronavirus Microscope Online 2020, We'Re So Sure You'Ll Love Kissdate ,Disposable Face Masks Black Surgical Masks Amazon.Com,Amazon.Com: Surgical Masks.,Disposable Face Masks Blac, Masks Face Masks For Wildfire Smoke N95 Or N100 KPOP EXO Mask Basic Black Cotton Anti DustFace Mouth Mask. We'Re So Sure You'Ll Love Kissdate ,Disposable Face Masks Black Surgical Masks Amazon.Com,Amazon.Com: Surgical Masks.,Disposable Face Masks Blac, We'Re So Sure You'Ll Love Kissdate ,Disposable Face Masks Black Surgical Masks Amazon.Com,Amazon.Com: Surgical Masks.,Disposable Face Masks Blac.

Buy Face Masks For Wildfire Smoke N95 Or N100 Sale 2020, Where to buy Face Masks For Wildfire Smoke N95 Or N100 Boost Sale, Face Masks For Wildfire Smoke N95 Or N100 Online 2020, We offer Face Masks For Wildfire Smoke N95 Or N100 Boost Sale Online Fauci Says Us Could See Millions Of Coronavirus Cases And